Mobirise

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

בעלי התפקידים הדרושים

כשמורה חסר שיטה / להעסיק את הכיתה / לכיתה דמיון פורה / להעסיק את המורה

מטה בחירות יכול להיות סביבת עבודה יעילה ועניינית, אך מאידך, יכול מטה הבחירות להיות קן צרעות ופקעת צפעונים, שבמקום לייצר עבודה – מייצר דרמות, עימותים, וכעסים. במטה כזה ילווה הקמפיין כולו במריבות, חיכוכים, רכילויות, והאשמות, שיתחילו בשאלות "מי מחליט" ו"מי עושה מה", וימשכו גם אחרי הבחירות סביב השאלה "מי האשם".   ו

כדי לקיים מטה בריא של עבודה, יש להקפיד על הגדרת תפקיד וחלוקת סמכויות ברורה לכל פעיל, ויתור על פעילים בעייתיים או הרחקתם מהמטה לתפקידי שטח, העברת עומס הפעילות אל מחוץ למטה, והימנעות מוחלטת מישיבות עבודה רבות משתתפים. את המגע בין בעלי התפקידים השונים יש לצמצם לארועים באווירה טובה בלבד, ולא להושיבם סביב שולחן הדיונים, שבו עלולים להתעורר חילוקי דעות. מינוי בעלי תפקידים מיותרים שאין בהם צורך, סיבוך המבנה ההירארכי על-ידי הוספת דרג מנהלי ביניים, יצירת כפל סמכויות, או טיפוח שכבת הולכי-בטל, זו הדרך הבטוחה ליצור חיכוכים, התמרמרויות, וחוסר איכפתיות. הרי כל מנהל קמפיין לומד במהרה, את מה שיודע כל מורה בבית-ספר: אם לא תמצא דרך להעסיק את הפעילים שלך – הם ימצאו דרך להעסיק אותך.   ו


התפקידים הדרושים לפעילות בשלושת החודשים שלפני הבחירות


מזכירת המטה: (מישרה מלאה) אחראית על כל המתרחש במטה ומסייעת בכל נושא למנהל הקמפיין, מופקדת על לוח הזמנים של המועמד, עוסקת בעידכון נתונים בספר הבוחרים, מתאמת ארועים וחוגי בית, מהווה איש קשר בין כל הגורמים העובדים במסגרת המטה.   ו

מנהל לוגיסטיקה: (מישרה בהתאם לגודל הישוב) אחראי על כל הנושאים התפעוליים, הזמנות עבודה, קשר עם ספקים, הובלות, הסעות, איבזור המטה, רכש, ביצוע פרוייקטים וארועים, ותמיכה לוגיסטית בכל פעילות השטח.   ו

גזבר: (מתנדב) בתפקיד יכול לשמש מנהל הלוגיסטיקה עצמו, או גזבר מתנדב שכפוף לו. עוסק בתשלומים, קשר עם ספקים, הצעות מחיר, ויתר נושאי הכספים.   ו

צוות שילוט: (מישרה מלאה או חלקית) כפוף למנהל הלוגיסטיקה, אך מופעל באופן שוטף ע"י מזכירת המטה. עוד    ו

מנהלי קלפיות: (מתנדבים בלבד) קיים בישובים קטנים עד ערים קטנות בלבד. מנהלי האזורים המובילים את עבודת השטח בחודשים לפני הבחירות, ועד יום הבחירות עצמו. עוד    ו

רכזים שונים לפי הצורך: (בהתנדבות או בשכר לפי המצב והצורך) המטפלים באוכלוסיות שונות. עוד    ו

ממריצים: (בהתנדבות בלבד!) כל אחד מהם אחראי על טיפול בקבוצת בוחרים שהוא מגדיר. עוד    ו

מלווים למועמד: (מתנדבים) פעילים שתפקידם הוא להתלוות למועמד בזמן סיוריו ובפעילות השטח שלו.   ו

נוכחים בדוכנים: (מתנדבים) פעילים שתפקידם לעמוד בדוכנים, כשאלה פועלים.   ו

אופציה - צוות טלמרקטינג: (בשכר לפי שעה) טלפנים/טלפניות + שליח, בהתאם להחלטה שבתכנית העבודה הקובעת את היקף הפעילות של הטלמרקטינג, אם בכלל. מסחר. ביום הבחירות הם יהפכו לאחראים על איוש אשכולות קלפיות.   ו

בא כוח הסיעה: ראה פרק נפרד

אחראי משקיפים: יהיה אחראי על שיבוץ, תידרוך וטיפול במשקיפים בקלפיות ביום הבחירות.   ו

בנוסף לבעלי תפקידים אלה, יש גם בני נוער שמסייעים בפעולות שונות, ברובם עובדים בשכר לפי שעה.   ו

ביום הבחירות יהיו נחוצים גם: נהגים, ומשקיפים בקלפיות, ביום שלפני - תיגבור לצוות השילוט והלוגיסטיקה.   ו

רצוי שמערך הפעילים יהיה רחב ככל הניתן. על מנת להציב לכך יעדים מספריים, יש לשאוף בריצה לראשות, למצב שמספר הפעילים הבוגרים הסופי בכלל התפקידים, ביום הבחירות, יהיה לפחות פי שש ממספר הקלפיות באותו יישוב. בריצה למועצה ניתן להסתפק בשלושה פעילים לכל קלפי, וזאת בהנחה שניתן במקרה זה לוותר על המשקיפים בקלפיות במהלך יום הבחירות.   ו

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. כל הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il