how to make a website for free

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

פעולות לביצוע

...

מטה שעלה לסיבוב השני צריך לנקוט בפעולות הבאות:   ו

 א. להסיר את כל השלטים מטעמו התלויים במקומות ציבוריים, כלומר כל מקום שהוא לא בית פרטי או לוח מודעות מורשה.  מועמד שעבדתי איתו הסתובב במהלך הלילה שאחרי הסיבוב הראשון ברחבי העיר והסיר את כל שלטיו, ועל כך הוא קנה את ליבם של תושבים רבים. צריך לזכור שהשלטים הם לא מטרה אלא אמצעי להפגין "נוכחות", כוח, ולפרסם את המועמד. אך לאחר פרסום תוצאות הסיבוב הראשון – המועמד שעלה לסיבוב הבא הוא מספיק מוכר, והמצב בדעת הקהל הוא ברור כפי שמעולם לא היה, ולכן אין עוד ערך לאותם שלטים התלויים בפראות תוך הפרת החוק והסדר. רבים מהתושבים מתייחסים לשלטים בסלידה, כאל לכלוך מיותר, ובהתייחסות זו יש גם צדק רב. מכיוון שכך, ומכיוון שכרגע אין לנו בהם צורך – כדאי לנקות את השטחים הציבוריים בעיר משלטי המועמד, ולהציג בכך תדמית נקיה ובוטחת. כמובן שלטי צמיכה שתלויים במקומות פרטיים - יש להשאיר עד לסיום הבחירות.  ו

ב. מלבד העידכונים בפייסבוק, כדאי להפיק ולהפיץ מנשר פשוט שמעדכן את התושבים בתוצאות הבחירות, ומודה להם על התמיכה. כדאי להיות הראשון (ועם קצת מזל - היחיד) שעושה כך, ולהציג את הנתונים בצורה הרצויה ובאופן שממנו אפשר להבין שגדולים סיכוייך לנצח בסבב הבא.   ו

 ג. לקבוע תכנית עבודה ברורה לקמפיין החדש שנוצר. תכנית העבודה צריכה להיות מחולקת לפוליטית (אילו התקשרויות פוליטיות היינו רוצים לעשות עכשיו), הסברתית (מסרים חדשים ומעודכנים), וארגונית (תוך התחשבות בצורך לקלוט לשורותיך פעילים חדשים רבים).   ו

 ד. אחת המשימות המורכבות והבעייתיות ביותר היא שיחזור המידע ששימש אותנו ליום הבחירות. אם התבססנו על ממריצים - להכין רשימות מעודכנות בצירוף המידע על ההצבעה בסיבוב הראשון, ואם אנחנו עובדים בשיטת האזורים, הרי שיש לחדש את ה"קלפיונים" – ספרי הבוחרים של כל אחת מהקלפיות. חוברות אלה, שבוודאי נקברו מתחת להררי הניירת שמפוזרים במטה הבחירות, יש להכין מחדש, והפעם גם בצירוף פרט נוסף, והוא: מי מבעלי זכות הבחירה בקלפי מימש את זכותו להצביע בסיבוב הראשון. בכל מקרה, יש להזין את הנתונים במהירות, ולשחרר אותם לפעילי השטח.   ו

 ה. חשוב מאוד כבר למחרת ליצור קשר עם כל הפעילים המרכזיים, שלא ירגישו מנותקים. לא דווקא המועמד צריך להיות האיש המתקשר, אבל מצד שני גם לא פקידה, אלא אדם סמכותי ובעל מעמד במטה, שיתן להם תחושה שהם לא נעזבו (עדיין). אסור לנהוג בהם כמובנים מאליהם, יש להזמין אותם למפגש במטה, ולשתף אותם בהחלטות לגבי המשך הפעילות לשבועיים הקרובים.   ו

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il