html web templates

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

המפתחות להצלחה

...

קמפיין בחירות הינו פלונטר מסובך המורכב מקצוות רבים הקשורים יחדיו, ולא ניתן לתלות את ההצלחה בגורם אחד ויחיד. לא יהיה מוגזם לקבוע כי מאות גורמים שותפים בנוסחה הקובעת את מידת ההצלחה של קמפיין. עם זאת, בכל קמפיין מתוכנן בולטים שלושה מפתחות חשובים במיוחד, שלהם המשקל הכבד ביותר בתוצאה הסופית: ו

א. בחירה נכונה של המסרים, ועבודת פרסום נכונה בהטמעתם. למרות קולניותם ורברבנותם של המקורבים והעסקנים - כוחם הוא מוגבל, ובסופו של דבר מי שמחזיק ברוב הכוח הוא הציבור הרחב, השקט, ויש הכרח לרתום את תמיכתו. אהדה ציבורית המבוססת על הסברה מוצלחת, ורוח גבית המורגשת דווקא במעגלים המרוחקים – היא תנאי להצלחה, לפחות עבור מי שהציב לעצמו יעד הדורש יותר מתמיכת מעגל מכריו ומקורביו. ו

 ב. עבודת שטח נכונה – הגעה למספר גדול ככל האפשר של בוחרים, וטיפול אישי בהם ובמידע המצטבר לגביהם, עם רישום מסודר וניהול מאגר מידע עדכני ומטופח. המסרים הפרסומיים והאמצעים התקשורתיים הם כמו ארטילריה, שמכשירה את השטח, אך עדיין לא כובשת את היעד. פעילות השטח, איסוף הנתונים, והמגע הישיר – הם כמו כוח החי"ר המשלים את המשימה, תוך מימוש היתרון שהיקנתה לו הארטילריה. מטה מאורגן שפועל כיחידה שקטה, יעילה ומיומנת, הוא תנאי להצלחת המשימות הארגוניות. ו

 ג. ארגון טוב של יום הבחירות, המצליח, לכל הפחות, לממש את התמיכה הקיימת בציבור ואת העבודה שנעשתה עד יום זה. ו

גם החיבורים הפוליטיים הם מפתח חשוב לעיתים, שמשקלו משתנה ממקרה למקרה, אך חיבורים אלה הם המשך טבעי להצלחת הקמפיין. נדיר מאוד שמהלך פוליטי הוא זה שמתחיל לגלגל את כדור השלג בכיוון החיובי, בדרך כלל הסכמים פוליטיים הם התוצאה של צבירת הכוח בשטח, ולא להיפך. ו

בנוסף, קיימים מפתחות משניים שמשפיעים על התוצאה, כמו התנהלות המועמד ואישיותו, איכותם האנושית של הפעילים, האירגון והמשמעת בפעילות המטה, הנוכחות ברשתות החברתיות, איכות ההפקות הפרסומיות השונות, ועוד מאות או אלפי פעולות קטנות, שגם להן השפעה על התוצאה הסופית. ו

למרות שהדגשים מושמים, מטבע הדברים, על הדברים החשובים והבולטים, התוצאה הסופית עלולה להיות מושפעת גם מהדברים הפעוטים. הרי שמענו לא אחת על מועמד בעל סיכוי גבוה לנצח, שבשל התבטאות אחת אומללה – הפסיד את הבחירות. ו

Mobirise

בחירה נכונה של המסרים היא ההחלטה המשפיעה ביותר על הסיכוי להצליח

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il