free web templates

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

יצירת תכנית לקמפיין

מי שאינו יודע מה הוא מחפש – לעולם לא ימצא זאת

קמפיין הוא פרוייקט מורכב וסבוך מאוד, וככל פרוייקט – יש לתכננו עוד בטרם היציאה לדרך. לא לתכננו באופן כללי ומעורפל, וגם לא בהכרח לפרטי פרטים, אך עלינו לשרטט דרך פעולה שתאפשר לנו בהמשך להקדיש את מירב מאמצינו לביצוע, ולא לתכנון. ע"י תכנון מוקדם נוכל בהמשך לפעול על-פי שיטה, מחשבה, וסדר, ולא באקראיות של החלטות מזדמנות ושל שליפות מהמותן. מועמד חייב להבין שאם הפעילות עצמה היא כלי העבודה – כמעין פטיש ואיזמל ביד האמן, הרי שלפני שמתחילים להכות בהם – צריך לגבש רעיון שיעמוד מאחורי היצירה.   ו

תכנון הקמפיין מורכב מכמה חלקים מרכזיים:   ו

 זמנים: חלוקת הקמפיין לתקופות. יש לחלק את התקופה שנותרה לתקופות משנה, עם משימות ויעדים לכל תקופה. יש להתייחס למשימות ארגוניות (פעילויות, איוש תפקידים, אופן פעילות, קצב זיהוי תומכים), הסברתיות (מסרים, הפקות פרסום), ופוליטיות (חיבורים, סגירת רשימה, צירוף גורמים נוספים, או יצירת שיתופי פעולה עם תנועות אחרות). במסגרת זו, יש גם לקבוע זמני ארועים שייערכו, כנסים, תדריכים, מבצעי שילוט, דוכנים, הפקות פרסומיות, ועוד.    ו

 אסטרטגיה: קביעת המסרים המרכזיים שיוצגו לציבור, וניסוחם בכתב. המסרים יובילו לתכנית פרסומית שלמה, שתכלול סיסמא, שם מפלגה, צבע מוביל, ומאפיינים אחרים שנדרשים. בהמשך יצטרף לכל אלה גם קו גרפי אחיד.   ו

תקציב: יש להעריך את סך ההוצאות לכל הקמפיין, כשהן מפורטות לסעיפים מוגדרים, ומולן סך ההכנסות המשוערות.   ו

 מטה: קביעת בעלי התפקידים הדרושים ומבנה המטה.   ו

 שיטת עבודה: קביעת שיטת העבודה, ודרכי הפעולה השונות בעבודת השטח.   ו

 קביעת תבנית כללית לסדר היום של המועמד.   ו

 פרסום: בחירת דרכי הפרסום, סוג ההפקות שיבוצעו, ומועדם המדוייק בלוח הזמנים.   ו

תכנון הקמפיין חייב לעלות על הכתב ולהופיע במסמך מסודר, מסמך שילווה את מנהל הקמפיין בדרכו.   ו

כמובן שגם בעת עריכת התכנון יש לקחת בחשבון שהדרך הארוכה והמפותלת תזמן לא מעט הפתעות ושינויים במצב. במקרים כאלה יהיה מקום לשיקול דעת, ובמקרה הצורך אף לסטות מהתכנון המקורי. אולם למרות הבלת"מים הבלתי נמנעים, ההפתעות הצפויות מראש, ולמרות שאיננו "משחקים נגד קונוסים", ומלבדנו יש עוד גורמים המשפיעים על המצב – תכנון מוקדם מהווה את העוגן לפעילויות השונות, וכשתכנון זה קיים – הדבר מקל גם על התגובות, והמענה שניתן לבעיות שצצות בדרך.   ו

Mobirise

במסגרת תכנון הקמפיין, נתכנן גם מה המסרים, ומה תהיה התדמית של המועמדים

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il