create your own website

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

בא כח הסיעה

אין מקום לשתי רגליים בנעל אחת

בא-כח הסיעה הוא נציגה הרשמי של תנועה מול כל גורמי החוץ, באופן פורמאלי מול פקיד הבחירות ומשרד הפנים, ובאופן לא פורמאלי (אלא כהחלטה פנימית) מול כוחות פוליטיים אחרים. את רישומו של בא כח הסיעה יש להסדיר מול פקיד הבחירות המקומי, כאשר במידה ולא ממונה "בא-כוח סיעה" באופן מפורש, הופכים באופן אוטומטי ללא צורך בהגדרה יזומה, ראש הסיעה ומספר 2 שלו לבאי כוח הסיעה. בניגוד למקובל לחשוב, לא הכרחי שבא-כוח הסיעה יהיה עורך-דין, אך יש בכך יתרון אם האדם שבתפקיד זה, גם אם אינו עו"ד, יהיה בקיא בכללים המתייחסים להליכי הבחירות. בא כוח הסיעה יוחתם ככזה מול פקיד הבחירות באישור ראש התנועה, ומרגע שזה קרה – יהיה מוסמך לייצג את התנועה בכל עניין, גם בתקופה שלפני הבחירות, וגם ביום הבחירות עצמו. מינויו של בא כוח הסיעה תמיד יבוא בנוסף לסמכותו הדומה של המועמד עצמו, לייצג את עצמו ואת תנועתו, שכן גם הוא נחשב לבא כח הסיעה.   ו

המשימות שבהן יצטרך לטפל בא כוח הסיעה הן רבות ומגוונות, וביניהן רישום תנועה, "תפיסת" אותיות לפתק ההצבעה, הגשת, החתמת, אישור, ופרסום הסכם עודפים, ביצוע הסכמים קואליציוניים, תיאום נציגויות בועדות הקלפי, אישור פתקי הצבעה, הזמנת וקבלת פנקס בוחרים, עתירות שונות ובעיקר על הפרות של התנועות היריבות, טיפול בסוגיות הקשורות בועדת הבחירות - דבר הדורש לעיתים להגיע לירושלים ולהתייצב לדיון בפני פקיד הבחירות המרכזי, ועוד משימות רבות ושונות שצצות במהלך הדרך, ועד מחלוקות שמתגלעות בזמן ספירת הקולות בתום יום הבחירות.   ו

אז, בשעת ספירת הקולות, יהיה בא כוח הסיעה נציגה של התנועה בכל מקום ואתר, בכל קלפי וריכוז קלפיות, והוא יהיה האיש המוסמך לייצג אותה. הוא יהיה מוכן לכל הקפצה, לכל חשד לאי סדרים, ולכל מחלוקת כזו או אחרת.   ו

בא כוח הסיעה זהו תפקיד שכדאי שיהיה בשלושת החודשים האחרונים שלפני הבחירות, כאשר פעילות נכונה של בעל תפקיד זה, יכולה למנוע תקלות רבות, להציל קולות, ובעיקר לחסוך טירחה רבה מהמועמד עצמו. כאמור, אין חובה שיהיה זה דווקא עורך-דין, אך הנסיון מלמד שמשום מה, דווקא עורכי דין הם אלה שלוטשים עיניים למערכות פוליטיות, ומבצעים בשמחה רבה תפקיד מעניין וחשוב זה.   ו

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. כל הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il