build your own site for free

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

יצירת לוחות זמנים

...

ביסודה של תכנית העבודה עומדים הזמנים. מכיוון שכל פעילותנו מכוונת כלפי רגע שיא שהוא יום הבחירות עצמו – הרי שהמסע כולו צריך להיות מתוזמן היטב. העיתוי הוא לעיתים עניין בעל חשיבות גדולה מבחינת הקמפיין, ולכן יש לתכנן מראש את הזמנים, ולא להשאיר אותם בלתי ידועים. ביצוע פעולות מסויימות מוקדם מידי או מאוחר מידי יכול לרוקן מתוכן פעולות אלה, וההתלבטות מתי לבצע פעולה כזו או אחרת היא התלבטות אמיתית ולא פשוטה.   ו

תחילה יש לשרטט לוח שנה גדול, הכולל את כל הימים שבהם יפעל הקמפיין – מהיום ועד יום הבחירות.   ו

באופן בולט כדאי לחלק את לוח השנה לארבע תקופות: תקופת טרום הקמפיין, תקופת ההיערכות, תקופת החדירה, ותקופת השכנוע. הזמן הרצוי לתקופת השכנוע הוא 4 שבועות, והזמן האידיאלי לתקופת החדירה הוא 5-7 שבועות. תקופת ההיערכות נמשכת לפחות חודש, ורצוי אפילו חודשיים כשיש די זמן לכך. כל מה שלפני כן היא תקופת טרום הקמפיין. לכל אחת מהתקופות יש לקבוע מה יעדיה, המשימות העיקריות, ובאילו מדדים נמדוד את הצלחתנו לעמוד באתגר שהוגדר.   ו

לאחר חלוקת תקופת הקמפיין לתקופות המשנה – יש לסמן על הלוח את זמני משרד הפנים הנוגעים לקמפיין: מתי חותמים הסכם עודפים, מתי מגישים רשימות, מתי מבקשים אותיות לפתק ההצבעה, וכו'.    ו

לאחר מכן נוסיף תאריכים לביצוע פעולות שונות יזומות על ידינו: מבצעי שילוט, תדריכים, הפקות פרסומיות שונות, כנסים, התחלת שיבוץ משקיפים, או כל פעולה אחרת. התכנון המוקדם ייתן מענה לכל שאלה שמתחילה ב"מתי": מתי נתחיל להקים דוכנים בימי שישי? מתי יודפסו השלטים הנתלים על המרפסות? מתי נערוך סקר דעת קהל? מתי נתכנס לתדריך לפעילים? מתי יפורסם מצע הבחירות? מתי נצלם את הצוות? מתי יקבעו מועמדי הרשימה למועצה? ועוד.   ו

Mobirise

בתכנון לוח הזמנים גם יופיעו מועדי ההפצה של ההפקות הפרסומיות שמתוכננות

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. כל הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il