free css templates

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

לו"ז בחירות מוניציפאליות

...

הזמנים המרכזיים בבחירות מוניציפאליות


איסור עריכת סקרים ע"י הרשות המקומית: 180 יום לפני הבחירות

שליפה ראשונה של מידע פנקס: יום א', 150 יום לפני הבחירות

מסירה ראשונה של מידע פנקס: יום ג', 140 יום לפני הבחירות

התפטרות עובד מועצה המועמד לראש הרשות: יום ד', 90 יום לפני הבחירות

הסדר פרסום סקרים והעברת עותק לועדת הבחירות: 90 יום לפני הבחירות

איסור תעמולה המלווה בתכנית בידור וכיבוד לאורחים: 90 יום לפני הבחירות

קביעת סיעות המועצה (ישיבת הזדהות סיעות): יום א', 66 יום לפני הבחירות

בחירת ועדת בחירות ע"י המועצה או שר הפנים: יום ו', 60 יום לפני הבחירות

חל"ת עובד מועצה המועמד למועצה: יום ו', 60 יום לפני הבחירות

חלוקת טפסי רשימות מועמדים: יום ו', 60 יום לפני הבחירות

איסור הפרסום של אותיות פתק ההצבעה – אסור עד 42 יום לפני הבחירות

שליפת פנקס הבוחרים הסופי: יום ה', 40 יום לפני הבחירות

הגשת רשימות המועמדים לחברות במועצה ולראשות הרשות: יום ד', 33 יום לפני הבחירות

מועד אחרון לבקשה ליו"ר ועדה מרכזית לקביעה שאין קלון: יום ו', 32 יום לפני הבחירות

מסירה שנייה של מידע פנקס: יום א', 30 יום לפני הבחירות

מועד אחרון למתן ערבות מרשימה חדשה: יום א', 30 יום לפני הבחירות

הסדר שידורי תעמולה ברדיו האזורי: 30 יום לפני הבחירות

פרסום הודעה בכלי תקשורת מקומיים: יום ג', 28 יום לפני הבחירות

הודעה על ליקויים ברשימות: יום ה', 26 יום לפני הבחירות

משלוח הודעות לבוחר: עד יום ג', 21 יום לפני הבחירות

פרסום הודעות בכלי תקשורת מקומיים: יום ג', 21 יום לפני הבחירות

הודעת מנהל הבחירות על אישור הרשימות, או סירוב לאשר רשימה: יום ד', עד 20 יום לפני הבחירות

פרסום הודעה בדבר מוגבלי ניידות: יום ג', עד 14 יום לפני הבחירות

הודעה על צורת פתקי ההצבעה: יום ג', עד 14 יום לפני הבחירות

דיווח על הסכם עודפים בין מפלגות: יום א', עד 9 יום לפני הבחירות

ביטול הסכם עודפים: יום ב', עד 8 יום לפני הבחירות

איסור פרסום סקרים חדשים: יום א', 3 ימים לפני הבחירות

אספקת פתקי הצבעה למנהל הבחירות: יום א', 3 ימים לפני הבחירות

איסור תהלוכות, אסיפות, רמקולים, שידורי רדיו – יום ב' 19:00 – יום אחד לפני הבחירות

Mobirise

 בגליון מס' 2 אסור היה עדיין לפרסם את פתק ההצבעה הלבן שמופיע על גליונות 3 ו-4

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il