amp template

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

הקמת ואיוש מטה הבחירות

...

התקופה הראשונה של הקמת מטה הבחירות וגיבוש צוות הפעילים, היא "תקופת ההיערכות". בתקופה זו, מסרינו כבר הופצו, הצוות החל להתגבש, תכנית העבודה כבר הוכנה, אנחנו כבר יודעים מה בכוונתנו לעשות, מה המסרים שנציג, כיצד נפעל, מה יהיה מבנה המטה, מה התקציב העומד לרשותנו, ומה לוחות הזמנים שהגדרנו. כשאנו מצויידים בתכנית העבודה, אנו יוצאים לדרך, ומתמקדים בהקמת מטה מסודר ומאורגן, במקביל להמשך הפעילות התקשורתית.   ו

זהו השלב בו נרצה לפתוח משרד לפעילות, להכניס בעלי תפקיד בשכר לתפקידיהם, לגייס מתנדבים נוספים ולשבץ אותם לתפקידים, להשלים הערכות פיסית מבחינת מטה, ציוד ומיחשוב, לפתוח בפרוייקט השילוט שמטרתו להפגין נוכחות בשטח, להעלות שלב את איסוף ורישום הנתונים וניהול מדוקדק של ספר הבוחרים, וטיפול בכל הפרוצדורות המנהלתיות השונות והרבות מול הרשויות.   ו

תקופת זו של היערכות יעילה, צריכה להימשך מספר שבועות לפחות. ככל שהמקום קטן יותר כך תהליך ההיערכות קל וקצר יותר, שכן עיקר העומס בתקופה זו הוא גיוס כח האדם ואיסוף המידע. במקום קטן בן 4000 מצביעים למשל, ניתן להיערך בשלושה שבועות בלבד, ובמקום בן 40,000 מצביעים שלושה שבועות לא יספיקו, ונדרשים אפילו חודשיים.   ו

בכל מקרה, כדי לצלוח בשלום את משימת ההיערכות ולהגיע במוכנות מלאה למשימות הבאות, יש לבצע מספר משימות, בחלקן אפורות למדיי, אך הכרחיות ליצירת צוות פעיל, מתפקד, ויעיל. את מה שנבנה בתקופה זו, כבר לא נוכל לשנות, ואותם בעלי תפקידים, הרגלי עבודה, שיטות פעולה, ונורמות של התנהלות ילוו אותנו עד ליום הבחירות.   ו

בפרקים הבאים נתאר את המשימות המצפות לנו בתקופה זו.   ו

Mobirise

בתקופת ההיערכות נכין את כלי העבודה העיקריים שלנו

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. כל הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il