free web templates

© moamad.com   המדריך למועמד הפוליטי

Mobirise

תעמולת בחירות

פעם שלטו בארץ הרומאים, היום שולטים בה הרמאים

תעמולת הבחירות היא פעילות הפרסום וההסברה המלווה את המועמד או המפלגה, במסגרת הנסיון לזכות בתמיכת הבוחרים. פעילות זו מורכבת משני מרכיבים: האחד הוא קביעת המסרים ותכנונם, והמרכיב השני הוא הטכניקה המעשית להעברתם.   ו

את תכנון המסרים וניסוחם עשינו באופן רחב בשלב תכנון הקמפיין וכעת נשאר לפרוט אותם למוצרי שיווק ספציפיים יותר, ולפתח את הכלים שבעזרתם נעביר את המסרים האלה.   ו

התעמולה מבוססת על מיקוד וחזרה: המיקוד הוא הגדרת מסר קליט וקל לשיווק, והחזרה היא הפצת מסרים מתמשכת, שעוסקת לאורך הזמן בחזרה שקדנית על מסרינו הראשונים. כמו בנושאים אחרים כך גם פה, הנסיון והמקצועיות הם כוח רב-חשיבות: ביצוע מקצועי של אסטרטגיית הקמפיין ישיג את מטרתו - הטמעת המסרים - בקלות מפתיעה. לעומת זאת, כאשר בוחרים להשתמש בכלים לא נכונים או שהביצוע לוקה בחסר – נותרים המסרים מעומעמים ולא מייצרים תועלת אלקטוראלית.   ו

לתעמולת הבחירות משקל מכריע על תוצאות הקמפיין. תמיד כדאי להיות בצד שניצח בקרב על דעת הקהל, ושישאף ביום הבחירות לאחוזי הצבעה גבוהים. בסופו של דבר, ארגון הוא חשוב, גם לחיבורים פוליטיים משקל גדול, ולזהותו של המועמד ולותק שלו השפעה מכריעה על התוצאות. אבל בסופו של דבר, כמעט בכל מקום המפתח לניצחון הוא שדה ההסברה ודעת הקהל. את המנצח קובע הציבור הרחב, ומי שיחגוג בליל הבחירות הוא פעמים רבות זה ששיווק טוב יותר את עצמו ורעיונותיו.   ו

Mobirise

התעמולה מועברת בדרכים שונות

Mobirise

 הפקות משלך הן אחת הדרכים האפקטיביות ביותר להעברת מסרים

המדריך למועמד הפוליטי

MOAMAD.COM

אין להשתמש בכל דרך בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש. אין לפרסם, להעתיק, לתרגם ולצטט את תכני האתר או חלק מהם בעיתונים באינטרנט, או בכל דרך, ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הצילומים, הסרטונים, וצילומי השטח המובאים במדריך ובאתר זה, לקוחים ממערכות בחירות שניהל המחבר. הדוגמאות המצולמות במדריך, של עיתונים, פלאיירים, פלקטים, ושלטים - הן הפקות שנערכו, עוצבו והופקו ע"י המחבר

יצירת קשר

נא לא לפנות בבירורים המיועדים למשרד הפנים או לועדת הבחירות

Artemis2001@walla.co.il